صفحه اصلی
Home
اهداف
Aims
شناسه
Identification
برنامه
Schedule
سخنرانان
Speakers
مخاطبان
Guests
ثبت نام
Enrollment
حامیان
Sponsors
پوسترها
Posters
پیوندها
Related links
ارتباط با ما
Contact Us

وب سایت بین المللی سال جهانی نور International Year of Light
کمیسیون ملی یونسکو - ایران Iranian National Commission for UNESCO
مرکز همایشهای بین المللی رایزن RAYZAN RAYZAN International Conference Center
مهندسین مشاور هرم پی herampey Herampey Consulting Engineers
مرکز معماری حوزه هنری Architecture Centre of Art Institute
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران Tehran Construction Engineering Organization
دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده معماری و شهرسازی Imam Khomeini International University, Faculty of Architecture and Urban Development
دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس Tarbiat Modaress University, Faculty of Art and Architecture
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران Urban Development and Revitalization Organization
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران The Scientific Society of Architecture & Urbanism
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران Optics and Photonics Society of Iran
انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان Illuminating Engineering Society of Iranian
نشریه پیام نظام مهندسی Construction Engineering Organization Tehran Province Magazine
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی International Journal of Urban and Rural Management
فصلنامه تخصصی معماری طراح Designer Architectural Magazine
ویژه نامه گردشگری روزنامه های صبح اقتصاد و ایران نیوز Tourism Journal of Sobh-e Eqtesad and Iran News
فصلنامه تخصصی بوم شناسی Boom Quarterly Journal of Habitat
هفته نامه اعتبار Etebar Magazine
چاپ کتاب مجموعه مقالات Publishing the Articles Book

کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران

2015 Herampey Research Workgroup